สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานบริหารงานราชการส่วนภูมิภาค
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙
และปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนา เพื่อกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข

๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงาน
และโครงการของหน่วยงานในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓. ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนา
รวมทั้งดูแล รักษา และจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางในจังหวัด

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งภูมิปัญญาของชุมชน
รวมทั้งส่งเสริม  ให้มีศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและด้านพุทธศาสนศึกษา
รวมทั้งควบคุมดูแลมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สังกัดในจังหวัด
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

๖. สนองงาน ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมและการบริหารการปกครองคณะสงฆ์
ตลอดจนดำเนินการในด้านงานคุ้มครองพระพุทธศาสนา

๗. ส่งเสริมและประสานงานการดำเนินงานในการปฏิบัติศาสนพิธีและกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๘. ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน
ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. ปฏิบัติหรือสนับสนุนงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย