วิสัยทัศน์

“สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในระดับจังหวัด ให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม”

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนิกชนมีความรู้   คู่คุณธรรม

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมด้วยปัญญาพุทธธรรม บำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่เข้มแข็ง

๔. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก

๕. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเอกภาพให้กับสถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบครบวงจร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสนทายาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนานโยบายและเสริมสร้างศักยภาพระบบบริหารจัดการศาสนสมบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดให้เป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์

๑. สนับสนุนส่งเสริมวัดและการบริหารจัดการกิจการทางพระพุทธศาสนาโดยมีขั้นตอนและระบบที่มีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔. ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพ

๕. ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของพุทธศาสนิกชนเพื่อนำพาประเทศไทยสู่เมืองศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก

๖. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพการบริหารจัดการศาสนสมบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและทำงานแบบมืออาชีพ

เป้าประสงค์

๑. วัดมีกระบวนการและขั้นตอนการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. การศึกษาสงฆ์และการเผยแผ่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ

๓. พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

๔. การจัดการศาสนสมบัติที่เป็นระบบ

๕. บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทำงานแบบมืออาชีพ