นายเดชา ก่อเกิด
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

กลุ่มอำนวยการ
และกิจการคณะสงฆ์

 

-ว่าง-


นักวิชาการศาสนา
ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และกิจการคณะสงฆ์

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ


นางสาววรวรรณ  ทองศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสุชาดา  มุ่งงานครู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการนายจักรกฤษณ์  วิสุทธิศิริ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการนางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

นางสาวขวัญนิดา  บุญมี

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
 

 

 

 

 


นายเอกชัย พุทธชาลี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ