จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น  11 อำเภอ  92 ตำบล 687 หมู่บ้าน  การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   เทศบาลเมือง  8 แห่ง  เทศบาลตำบล  29  แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล  60  แห่ง  และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง  คือ  เมืองพัทยา  แยกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง  เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ  ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อำเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี  ได้แก่  อำเภอเมืองชลบุรี  อำเภอพนัสนิคม  อำเภอพานทอง  อำเภอบ้านบึง  อำเภอศรีราชา  อำเภอเกาะจันทร์  อำเภอบ่อทอง  อำเภอหนองใหญ่  อำเภอบางละมุง  อำเภอสัตหีบ  และอำเภอเกาะสีชัง