จำนวนพระภิกษุ และสามเณร ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดชลบุรี

ที่

อำเภอ

มหานิกาย

ธรรมยุต

พระภิกษุ (รูป)

สามเณร (รูป)

พระภิกษุ (รูป)

สามเณร (รูป)

เกาะจันทร์

๒๖๙

-

บ่อทอง

๓๔๙

๒๘

-

บางละมุง

๙๕๐

๘๕

๑๗๒

บ้านบึง

๔๔๐

๓๘

๑๓

-

พนัสนิคม

๘๙๓

๑๔๐

-

พานทอง

๓๔๔

๑๐

-

เมืองชลบุรี

๑,๒๓๗

๔๐

๕๕

-

ศรีราชา

๔๒๒

๒๔

๓๖

-

สัตหีบ

๑,๒๖๑

๘๓

-

-

๑๐

หนองใหญ่

๑๙๑

๑๐

-

-

รวม

๖,๓๕๖

๔๖๕

๒๙๑

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๑