ที่อยู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

วัดสวนตาล(ร้าง) ถนนโรงพยาบาลเก่า ตำบลบางปลาสร้อย

อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ๒๐๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร  ๐๓๘ - ๒๘๖๔๒๘ ,๐๓๘ - ๒๘๖๔๑๘ ต่อ  ๒๐๑

เว็ปไซต์  www.cbi.onab.go.th Google แผนที่