โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดเนินบุญญาราม

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๐๕ หมู่ ๑๑ ถนนเนินไร่สอง ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

โดย  พระมหานรินทร์ หิริสมฺปนโน     เจ้าอาวาส/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พระมหาเกษม ปัญญาวโร        รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ
พระมหาสาธิต อาภสฺสโร         รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่ายบุคคล
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร  พึ่งบุญ        หัวหน้าฝ่ายงบประมาณการเงิน
นายอนันต์        บุญจรริง      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นายวีระพันธ์      อุทัยขาม      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ปรัชญาโรงเรียน

ทนฺโต  เสฏฺโฐ  มนุสฺเสสุ
บรรดาคน คนที่ฝึกแล้วเท่านั้น  เป็นผู้ประเสริฐที่สุด


อัตลักษณ์โรงเรียน
บวชเรียน  เพียรท่องสวด  เจริญภาวนา

 

เอกลักษณ์โรงเรียน
ปิยวาจา  สัมมาคารวะ


จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๓ รูป
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๗ รูป
รวม ๔๐  รูป

 

จำนวนครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปรเภทบุคลากร จำนวนคน/รูป
ผู้บริหาร
ครูประจำ
ครูพิเศษ ๑๐
ครูบาลี
เจ้าหน้าที่/อื่นๆ
รวม ๑๗

ที่อยู่

๒๐๕ หมู่ ๑๑ ถนนเนินไร่สอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๕๐๔๙๖ โทรสาร ๐๓๘-๓๕๐๔๙๖ อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน