โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย

วัดโพธิทัตตาราม  ได้ถือกำเนิดก่อสร้างโดยการนำของพระมหาคณาจารย์จีนธรรมธิวัตรฯ(โพธิ์แจ้งมหาเถระ) 
อดีตเจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกายองค์ที่ ๖ ในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในเนื้อที่ซึ่ง คุณวิท - คุณอารีย์  ประสารพานิช  เป็นผู้ถวายส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งซื้อด้วยเงินบรรดาสาธุชน
นับตั้งแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จได้มีการก่อตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสเพื่อมาปกครอง  และดูแลวัดมาทั้งสิ้น ๓ องค์ 
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โดยเริ่มจากพระมหาคณาจารย์จีนธรรมรสจีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้งมหาเถร) เป็นองค์แรก 
องค์ต่อมาคือ หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์ (เย็นเชี้ยว) ซึ่งปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่ พระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ รองเจ้าคณะจีนนิกาย  เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส
(เล่นเน่ยยี่) กรุงเทพมหานคร  
และพระอาจารย์จีนธรรมรสจีนศาสน์ (เย็นเกา) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
ซึ่งเป็นผู้คิดริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนสำหรับ  พระภิกษุสามเณร  ภายในวัดโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดโพธิทัตราชวิทยาลัย ”

โดยมี
พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (พระสังฆาธิการ)  เจ้าอาวาส/ผู้จัดการโรงเรียน
พระถนอม จรณสมฺปนฺโน (พระสังฆาธิการ)         ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๖  รูป
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๕  รูป
รวม ๔๑  รูป

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเภทบุคลาการ จำนวนคน / รูป
ผู้บริหาร
ครูประจำ
ครูพิเศษ
ครูภาษาบาลี
เจ้าหน้าที่ / อื่นๆ
รวม ๑๙

 

 

 

ที่ตั้งโรงเรียน ๗๖/๒ ม.๗ วัดโพธิทัตตาราม ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๓๙๒๙๐  โทรสาร ๐๓๘-๓๓๙๒๙๒