โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดทุ่งเหียง
ตั้งอยู่เลขที่  ๕๓๔ หมู่ที่ ๔  วัดทุ่งเหียง ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


วิสัยทัศน์

 

พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน มีจิตวิญญาณศาสนทายาท  เปรื่องปราดเฉลียวฉลาดด้านคิดบวก  
มีจิตใจใฝ่เรียนรู้  อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว  รวมตัวกับชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งมั่นให้ปัญญากับสังคม


ปรัชญา
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“คุณธรรมนำชีวิต”


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“บวชเรียน  เพียรพุทธศาสน์”

 

คำขวัญของสถานศึกษา

“สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม”

 

 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มัธยมศึกษาตอนต้น ๑๐๕  รูป
มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๕ รูป
รวม ๑๖๐  รูป

 


จำนวนครูและบุคลากร ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประเภทบุคลากร

จำนวนรูป /คน

ผู้บริหาร

ครูประจำ

ครูพิเศษ

ครูภาษาบาลี

เจ้าหน้าที่ / อื่นๆ

รวม ๒๔

 

 

ที่อยู่

วัดทุ่งเหียง ๕๓๔  ม.๔   ตำบลหมอนนาง  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๘-๔๖๖๑๑๕ โทรสาร ๐๓๘-๔๖๖๑๕๕  email : karakates_๒๕๖๑@hotmail.com