พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ



นายสมเกียรติ  ธงศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)




นายณรงค์  ทรงอารามณ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)


นายจีรวิชญ์  นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)



นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ




นายสิปป์บวร  แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายอินทพร  จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ