พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสมเกียรติ  ธงศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๑)
นายณรงค์  ทรงอารามณ์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๒)


นายจีรวิชญ์  นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (๓)นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นายสิปป์บวร  แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายอินทพร  จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


นางกัญฐณา  หินเมืองเก่า
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ