ที่

อำเภอ

มหานิกาย

ธรรมยุต

วัด

ที่พักสงฆ์

วัด

ที่พักสงฆ์

เกาะจันทร์

๑๖

-

-

บ่อทอง

๓๑

-

-

บางละมุง

๔๓

-

บ้านบึง

๓๔

-

พนัสนิคม

๗๓

-

-

-

พานทอง

๒๓

-

-

-

เมืองชลบุรี

๕๔

๑๒

-

ศรีราชา

๖๓

๒๓

-

-

สัตหีบ

๒๐

-

-

๑๐

หนองใหญ่

๑๕

-

-

รวม

๓๗๒

๖๗

๒๒

-

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐