ที่

อำเภอ

จำนวน

พระอุปัชฌาย์

จำนวนสัทธิวิหาริก

รวมจำนวนสัทธิวิหาริก (รูป)

พระภิกษุ (รูป)

สามเณร (รูป)

เกาะจันทร์

๔๔

๔๐

๘๗

บ่อทอง

๒๓๖

-

๒๔๒

บางละมุง

๗๐๑

-

๗๑๐

บ้านบึง

๒๘๖

-

๒๙๒

พนัสนิคม

๑๕

๘๓๗

๓๐๓

๑,๑๕๕

พานทอง

๑๖๗

-

๑๗๓

เมืองชลบุรี

๑๒

๙๖๕

๑๒๑

๑,๐๙๘

ศรีราชา

๑๕

๑,๐๒๙

๑,๐๔๔

สัตหีบ

๕๗๘

๔๓

๖๒๖

๑๐

หนองใหญ่

๑๓๙

-

๑๔๒

รวม

๘๐

๔,๙๘๒

๕๑๐

๕,๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙