รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๗ แห่ง ในจังหวัดชลบุรี


๑. วัดกุณฑีธาร  ตำบลคลองกิ่ว  อำเภอบ้านบึง  โดย พระครูพิมลกิจจานุวัตร  

โทร  ๐๘๙ - ๔๘๔๐๓๖๓ ,๐๓๘ - ๒๐๑๐๔๖ 


๒. วัดช่องแสมสาร  ตำบลแสมสาร  อำเภอสัตหีบ โดย พระครูวิสารทสุตากร

โทร ๐๘๑ - ๙๔๙๙๒๘๘ , ๐๓๘ - ๔๓๑๑๒๓

๓. วัดป่าอัมพวัน  ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี โดย พระอธิการจันดี  กนฺุตสาโร  

โทร  ๐๘๑ - ๒๑๘๒๙๙๙
๔. วัดป่าโชติธรรม  ตำบลเกาะจันทร์  อำเภอเกาะจันทร์  โดย พระอธิการไพโรจน์  ปญฺญาวชิโร  

โทร  ๐๘๙ - ๕๕๐๐๑๑๑
๕. วัดภัททันตะอาสภาราม  ตำบลหนองไผ่แก้ว  อำเภอบ้านบึง

โดย พระครูภาวนาวราลังการ โทร  ๐๘๑ - ๗๗๐๗๓๐๗ 

๖.วัดศรีวนาราม ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง

โดย พระครูนิวิฐศรัทธาคุณ โทร  ๐๘๙ - ๗๕๐๕๔๗๘


๗. วัดสุกรีย์บุญญาราม  ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง

โดย พระปลัดบัณฑิต  ปณฺฑิโต  โทร ๐๘๔ - ๐๗๘๐๔๕๙

๘. วัดเกาะแก้วคลองหลวง  ตำบลไร่หลักทอง  อำเภอพนัสนิคม

โดย พระครูประทีปวรวัฒน์โทร  ๐๘๖ - ๘๓๒๘๒๒๖

๙. วัดเก่าโบราณ  ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองชลบุรี

โดย พระครูสุทธิธรรมสมาจาร  โทร  ๐๘๕ - ๐๙๓๔๖๗๑

๑๐. วัดเขาคีรีรมย์  ตำบลหัวถนน  อำเภอพนัสนิคม

โดย พระครูปลัดมานพ  ถิรธมฺโม  โทร  ๐๘๑ - ๘๖๑๘๖๔๕


๑๑. วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม  ตำบลโป่ง  อำเภอบางละมุง

โดย พระครูธรรมรังสีวิสุทธิ์   โทร  ๐๘๑ - ๙๐๕๘๙๓๕


๑๒. วัดเขาดินวนาราม  ตำบลสุรศักดิ์  อำเภอศรีราชา

โดย พระปลัดไตรวัชร์  จิตฺตปญฺโญ  โทร  ๐๘๖ - ๖๑๙๙๔๓๐๑๓. วัดเขาน้อย  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ

โดย พระครูศรีปรีชากร  โทร ๐๘๙ - ๒๔๘๓๐๙๒


๑๔. วัดเบาบำเพ็ญบุญ  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ

โดย พระครูภาวนาประชานาถ  โทร  ๐๘๙ - ๔๘๐๓๖๕๖
๑๕. วัดเทพบุตร  ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุง

พระครูสังฆรักษ์ชัยวัฒน์ อาภาโร  โทร ๐๘๕ - ๕๐๕๙๕๕๔


๑๖. วัดเนินสี่  ตำบลห้างสูง  อำเภอห้วยใหญ่  

โดย พระปลัดปฐม  กิตฺติภทฺโท โทร ๐๘๙ - ๐๙๒๙๔๑๑
๑๗. วัดเนื่องจำนงค์  ตำบลหนองซาก  อำเภอบ้านบึง

โดย พระครูพิพิธพรหมานุวัตร  โทร ๐๘๑ - ๕๗๘๕๑๕๗๑๘. วัดโคกขี้หนอน ตำบลเกาะลอย  อำเภอพานทอง  

โดย พระครูอุดมวิสุทธิคุณ โทร ๐๘๑ - ๘๖๒๖๙๑๔ ,๐๓๘ - ๒๙๔๐๔๕


๑๙. วัดใหญ่อินทาราม  ตำบลบางปลาสร้อย  อำเภอเมืองชลบุรี

โดย พระราชสิทธิวิมล  โทร ๐๘๑ - ๔๔๑๑๖๑๒๒๐. วัดนอก  ตำบลมะขามหย่ง  อำเภอเมืองชลบุรี

โดย พระครูอุดมธรรมรส โทร ๐๘๑ - ๓๔๐๒๑๗๑ ,๐๓๘ - ๒๘๒๗๗๗

๒๑. วัดนามะตูม  ตำบลนามะตูม  อำเภอพนัสนิคม

โดย พระครูวิจิตรธรรมรัตน์  โทร ๐๘๑ - ๗๘๒๕๕๙๕ ,๐๓๘ - ๔๗๔๑๓๓๒๒. วัดบุญญาวาส   ตำบลบ่อทอง  อำเภอบ่อทอง

โดย พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต  โทร ๐๘๑ - ๙๙๖๖๕๕๐


๒๓. วัดบ่อทองราษฎร์บำรุง  ตำบลบ่อทอง  อำเภอบ่อทอง

โดย พระมหาคมสันต์ ชินวโร  โทร ๐๘๙ - ๕๔๖๕๕๓๕


๒๔. วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม  อำเภอพนัสนิคม

โดย พระมหาบุรี อธิปณฺโญ  โทร ๐๘๖ - ๐๒๙๒๓๔๓๒๕. วัดประชุมคงคา  ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง

โดย พระครูวิสุทธิาจาร  โทร ๐๓๘ - ๒๔๑๐๗๖
๒๖. วัดหนองบอนบุญญาราม ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์

โดย พระอธิการชินพัฒน์  ปญฺญาวุฑฺโฒ  โทร ๐๙๒ - ๘๖๘๑๑๑๔

 


๒๗. วัดอัมพวัน  ตำบลบึงปรือ  อำเภอศรีราชา  

โดย พระอธิการวิเศษ อสฺสโว  โทร  ๐๓๘ - ๓๗๒๑๔๔


ข้อมูล  ณ  วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐
แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน 2017 เวลา 14:20 )