การดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และกำหนดภารกิจการดำเนินงานด้านการอุปถัมภ์ คุ้มครอง และสนองงานคณะสงฆ์ ให้แต่ละจังหวัดดำเนินการ เมื่อพิจารณาถึงบุคลากร และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถจัดหรือประเมินศักยภาพการดำเนินงานได้ ดังนี้

จุดแข็ง

๑. เป็นหน่วยงานภูมิภาคทราบข้อมูลระดับพื้นที่ได้ดี ทั้งภาวการณ์การขับเคลื่อนกิจการงานพระพุทธศาสนา

๒. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีอาคารเป็นเอกเทศ มีพื้นที่เพียงพอและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน

๓. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

๔. นักเรียน เยาวชน ประชาชน มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๕. ส่วนราชการให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

จุดอ่อน

๑. ขาดเจ้าหน้าที่ในการประสานงานระดับพื้นที่

๒. การปฏิบัติงานยังไม่เป็นเอกภาพ มีภารกิจซ้ำซ้อนกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

๓. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนางานและกิจกรรมของสำนักงานมีจำนวนน้อย ไม่สามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง

๔. ขาดสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาการเรียนการสอน

๕. หลักสูตรการปฏิบัติงานขาดการประชาสัมพันธ์

โอกาส

๑. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับศาสนา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติ

๒. มีพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาครอบคลุมพื้นที่

๓. ประชาชนโดยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา

อุปสรรค

๑. สังคมเมืองมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม และค่านิยม

๒. ความเจริญทางเทคโนโลยี ทำให้คนขาดความสนใจกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

๓. พระภิกษุสงฆ์ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่ ขาดการพัฒนาศักยภาพ ทำให้ขาดความเชื่อมั่น