ที่

ตำแหน่งและชั้นที่ได้รับ

อัตราใหม่

1

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

37,700

2

สมเด็จพระสังฆราช

34,200

3

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

30,800

4

สมเด็จพระราชาคณะ

27,400

5

กรรมการมหาเถรสมาคม

23,900

6

เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (รวมทั้งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติกนิกาย)

23,900

7

รองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นหิรัณยบัฏ)

20,500

8

เจ้าคณะภาค

17,100

9

แม่กองบาลี, แม่กองธรรม

17,100

10

รองเจ้าคณะภาค

13,700

11

พระราชาคณะชั้นธรรม

13,700

12

พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร

13,700

13

พระราชาคณะชั้นเทพ

10,300

14

เจ้าคณะจังหวัด

10,300

15

เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

10,300

16

พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด (ชั้นสามัญ)

10,300

17

พระราชาคณะชั้นราช

6,900

18

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.9

5,500

19

พระราชาคณะปลัดขวา ซ้าย กลาง (ของสมเด็จพระสังฆราช)

5,500

20

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.7-8

5,200

12

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ. 5-6

4,800

22

พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

4,800

23

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.4

4,500

24

รองเจ้าคณะจังหวัด

4,500

25

พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

4,500

26

พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.3

4,100

27

พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ

4,100

28

พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ)

4,100

29

พระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี

4,100

30

พระเปรียญธรรม 9 ประโยค

4,100

31

พระคณาจารย์เอก

4,100

32

พระราชาคณะชั้นสามัญยก

3,800

33

พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ

3,800

34

พระคณาจารย์โท

3,800

35

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ

3,800

36

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

3,800

37

เลขานุการเจ้าคณะใหญ่

3,800

38

พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ

3,800

39

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

3,400

40

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

3,400

41

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ

3,400

42

พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ

3,400

43

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

3,400

44

เลขานุการเจ้าคณะภาค

3,400

45

พระครูปลัดรองสมเด็จพระราชาคณะ (ชั้นหิรัณยบัฏ)

3,400

46

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

3,100

47

พระสังฆาธิการเจ้าคณะอำเภอ

3,100

48

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี

3,100

49

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

3,100

50

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ

3,100

51

พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก

3,100

52

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

3,100

53

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก

3,100

54

เลขานุการรองเจ้าคณะภาค

3,100

55

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด

3,100

56

พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ

3,100

57

พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นเอก

3,100

58

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท

2,700

59

พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะอำเภอ

2,700

60

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท

2,700

61

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

2,700

62

พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท

2,700

63

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก

2,700

64

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี

2,700

65

พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท

2,700

66

พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม

2,700

67

เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด

2,700

68

พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี

2,500

69

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท หรือฝ่ายวิปัสสนา

2,500

70

เจ้าอธิการ (เจ้าคณะตำบลที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร)

2,500

71

พระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นตรี

2,200

72

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ

2,200

73

พระครูสัญญาบัตรรองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (รจร.)

1,800

74

พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ (ผจร.)

1,800

75

เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ

1,800

76

พระอธิการ (เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ที่ไม่เป็นพระครูสัญญาบัตร)

1,800

77

เลขานุการเจ้าคณะตำบล

1,200


นิตยภัตพิเศษตามพระบรมราชโองการในรัชกาลก่อน


1

พระปริต (พระสวดพระพุทธมนต์) วัดชนะสงคราม รวม 20 รูปๆ ละ

1,800

2

พระพิธีธรรม ประจำวัดต่างๆ 10 วัด วัดละ 4 รูป รวม 40 รูปๆ ละ

1,800

3

พระอันดับประจำวัดจุฑาทิศธรรมสภา จังหวัดชลบุรี จำนวน 5 รูปๆ ละ

1,800

นิตยภัตบรรพชิตจีนนิกายและอนัมนิกาย


1

เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

10,300

2

เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

10,300

3

รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

4,500

4

รองเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

4,500

5

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา/ซ้ายจีนนิกาย

3,100

6

ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่ฝ่ายขวา/ซ้ายอนัมนิกาย

3,100

7

พระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย

2,700

8

พระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย

2,700

9

รองพระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย

2,500

10

รองพระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย

2,500

11

ผู้ช่วยพระปลัดขวา/ซ้ายจีนนิกาย

2,200

12

ผู้ช่วยพระปลัดขวา/ซ้ายอนัมนิกาย

2,200

13

เลขานุการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย

3,100

14

เลขานุการเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย

3,100

ข้อมูล  ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐