จำนวนพระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ชาวต่างประเทศ

ที่ขอต่อ วีซ่า ในจังหวัดชลบุรี


๑. ประเทศญี่ปุ่น                 ๑     รูป

๒. ประเทศกัมพูชา            ๔      รูป

๓. ประเทศลาว                  ๓      รูป

๔. ประเทศพม่า                 ๓      รูป

๕. ประเทศเ้ยอรมัน            ๑      รูป 

๖. ประเทศอเมริกัน            ๑      รูป

๗. ประเทศออสเตรเลีย     ๑      รูป

๘. ประเทศฝรั่งเศศ           ๑      รูป

๙. ประเทศแคนาดา          ๑      รูป

๑๐. ประเทศนิวซีแลนด์     ๑      รูป

๑๑. แม่ชีประเทศอเมริกา   ๑     คน


รวม      พระภิกษุ  ๑๗ รูป

แม่ชี        ๑    คน


*** ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 15:06 )