ประกาศสำนักแม่กรองธรรมสนามหลวง
เรื่อง  การสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


สำนักแม่กรองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา
เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์
พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาธรรม
วันพุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาพุทธ
วันพฤหัสหบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ืเวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาวินัย

นักธรรมชั้นโท - เอก
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาธรรม
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาพุทธ
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๖.๐๐น. สอบวิชาวินัย

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐น. - ๑๑.๓๐น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๓.๕๐น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐น. - ๑๔.๕๐น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐น. - ๑๕.๕๐น. สอบวิชาวินัย
สถิติสอบนักธรรม - บาลี ประจำปี ๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 09:55 )