ประกาศสำนักแม่กลองธรรมสนามหลวง
เรื่อง  การสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


สำนักแม่ธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียน นักธรรมและธรรมศึกษา
เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์
พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามวันและเวลาดังกล่าว ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี
วันจันทร์ ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.  สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันอังคาร ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.  สอบวิชาธรรม
วันพุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.  สอบวิชาพุทธ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.  สอบวิชาวินัย

นักธรรมชั้นโท - เอก
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น.  สอบวิชาธรรม
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น. สอบวิชาพุทธ
วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น.-๑๖.๐๐น. สอบวิชาวินัย


ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก

วันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐. - ๑๑.๓๐น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐น. - ๑๓.๕๐น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐น. - ๑๔.๕๐น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐น. - ๑๕.๕๐น. สอบวิชาวินัย 


 


สถิติสอบนักธรรม - บาลี ประจำปี ๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2016 เวลา 09:27 )