ข้อมูลผู้นับถือศาสนาพุทธ ในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรีมีผู้นับถือศาสนาพุทธ จำนวน ๑,๒๕๖,๐๘๑ คน คิดเป็น ๙๗.๗๘%
ศาสนาคริสต์ จำนวน ๗,๗๐๗ คน คิดเป็น ๐.๖๐%
ศาสนาอิสลาม จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน คิดเป็น ๑.๕๖%
และอื่นๆ จำนวน ๘๐๐ คน คิดเป็น ๐.๐๖%
มีพระอารามหลวง จำจวน ๕ แห่ง วัดจำนวน ๓๖๕ แห่ง สำนักสงฆ์ ๗๓ แห่ง

ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
ข้อมูล : ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:24 )