วันที่ ๑๙ - ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี 
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับโครงการปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม


แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:23 )