สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๓ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าคณะตำบล พระเลขานุการ พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตฺติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ วัดพันเสด็จใน บ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ฝ่ายบ้านเมือง นำโดย นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านบึง นายทัศนัย สวัสดีมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ นายกิตติกรณ์ เหลืองอ่อน กำนันตำบลคลองกิ่ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านบึง ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกิ่ว ผู้ใหญ่บ้านในตำบลคลองกิ่ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชุมชน ชมรมต่าง ๆ ในพื้นที่ ทีมงานช่างภาพและวิดีทัศน์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความพร้อมในภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบในวันรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ฯ ฝ่ายต่าง ๆ โดยขณะมีความพร้อมกว่า ๙๐ % แล้ว ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ วัดกุณฑีธาร บ้านหัวกุญแจ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการส่วนกลางและหนกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดชลบุรี จะได้เมตตาเป็นองค์ประธานคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ในการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการส่วนกลางและหนกลาง โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,363