พิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชพัชรมานิต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส

๏ พิธีพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชพัชรมานิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชพัชรมานิต (อัครเดช ถิรจิตฺโต) ณ อุโบสถ วัดบุญญาวาส อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ มีราชทินนามตามประกาศพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ ว่า พระอธิการอัครเดซ ถิรจิตฺโต เป็น พระราชพัชรมานิต พิสิฐภาวนาธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบุญญาวาส จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมกวี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๓ ประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ในการนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เชิญพัดยศ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายประยูร จรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธี และข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี และถวายการต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแด่พระสังฆาธิการทุกรูป โดยพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,232