วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายเงินฯ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และประชุม Zoom

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผอ.พศจ.ชลบุรี นายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และนางสาวขวัญนิดา บุญมี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและการใช้จ่ายเงิน พร้อมการรายงานผล ให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๑๑ แห่ง ณ ห้องประชุมสำนักงานฯ และเวลา ๑๔.๐๐ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผอ.พศจ.ชลบุรี และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแนวทางการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบ zoom ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,400