วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา พระมหาวิเชียร กนฺตสีโล เจ้าคณะอำเภอบ่อทอง พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พระมหาคมสันต์ ชินวโร เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ พระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี รูปที่ ๑ พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระมหาธงชัย มหาวิริโย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่ ผู้แทนเจ้าคณะอำเภอหนองใหญ่ พระครูสุธีสุตาลังการ เจ้าคณะตำบลบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดบึงบวรสถิตย์ พระมหาสาธิต อาภสฺสโร เลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีราชา พระครูวิสาลธรรมทัศน์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูสมุห์ยงยุทธ ฐิตสิทฺโธ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าคณะตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอบ้านบึง นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นายชูศักดิ์ นันทิธัญญธาดา ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านบึง นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พิธีบรรพชาอุปสมบท ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีปลงผม ๒) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เช้า พิธีบรรพชา ๓) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บ่าย พิธีอุปสมบท ๔) วันที่ ๑๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ การศีกษาและปฏิบัติธรรม และ ๕) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีลาสิกขา ทุกพิธีการและกิจกรรมจัดขึ้น ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ยกเว้นพิธีอุปสมบทจัดขึ้น ณ อุโบสถ วัดบึงบวรสถิตย์ วัดเจริญธรรม และวัดพยอม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,021