วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรี จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย การติดตามสถานการณ์และแนวทางการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัด ติดตามภาวะเศรษฐกิจการคลังและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,021