วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี พุทธมณฑลชลบุรี อำเภอบ้านบึง

วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. การประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดชลบุรี โดย พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม ร่วมด้วย พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ในการนี้ นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมด้วย โดยได้รายงานความพร้อมในการเตรียมการต้อนรับการลงตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (หมู่ที่ ๔ บ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา) ร่วมรายงานโดย พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตฺติธโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๒ พระธงชัย กิตฺติธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑ และนางสาวจินดา เกษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประขุม พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับพระเมตตาประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช แด่เจ้าคณะอำเภอ เพื่อช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และ มอบกระเป๋าสื่อธรรมะเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (คณะกรรมการศูนย์เผยแผ่ฯ / หน่วย อ.ป.ต. / สำนักปฏิบัติธรรม / พระธรรมทูต / พระจริยานิเทศก์ / พระบัณฑิตเผยแผ่) จากศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ พุทธมณฑลชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,061