บุคลากร

 บุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

นางวารินทร์ สิกขชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นางสุขาดา มุ่งงานครู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
 
นายเจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นายจิรัฏฐ์ ฐิติกิตติกุลภากร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวขวัญนิดา บุญมี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายวีรสิทธ หลงเจริญ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจย์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
     
   

นายศราวุธ เตียงกูล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 
นายวสันต์ พุฒติ
พนักงานขับรถยนต์
นางดวงพร สะหิ
พนักงานทำความสะอาด
นายลาภ ยิ้มประดิษฐ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,027