วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๓.๐๙ น. จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญทางศาสนาเสริมสิริมงคล วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้ แต่งตั้งเป็นพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระภิกษุผู้ทรงปาฎิโมกข์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ระดับจังหวัด) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถวายการต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบโล่เกียรติคุณแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,814