วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมี พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ/รองเจ้าคณะอำเภอ/เจ้าคณะตำบล และพระธงชัย กิตฺติธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต ๑ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ ฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ วัดพันเสด็จใน บ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมให้แนวทางในการขับเคลิ่อนโครงการ ฯ ด้วย ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้ วัดกุณฑีธาร บ้านหัวกุญแจ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการส่วนกลางและหนกลาง ในเดือนสิงหาคม ศกนี้ โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ วัดกุณฑีธาร ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,369