วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ผ่านสื่อสารทางไกล Web Conference ด้วยโปรแกรม WebEx ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุขพิชัย เชาวกุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ ผ่านสื่อสารทางไกล Web Conference ด้วยโปรแกรม WebEx มีระเบียบวาระการประชุม อาทิ วัดส่งเสริมสุขภาพ การสำรวจพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของพระสงฆ์ และหลักสูตรการอบรมพระคิลานุปัฏฐากผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางสุมนรัตน์ นีรพัฒนกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมและพัฒนา) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลประจำอำเภอ ณ ห้องประชุมวิริยกิจจา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 97,386