วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  ตามประกาศของประธานฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิราจารย์ ประธานกรรมการ และพระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ ได้เมตตาลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผลโครงการฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมีวัดหนองสังข์ประชาบำรุง เป็นศูนย์กลางของชุมชน ด้วยกิจกรรม ๕ ส

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ร่วมด้วย พระราชปัญญาโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๑๓ พระครูสิทธิธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม พระสมุห์ ปรีชา ปชฺโชโต เจ้าคณะตำบลนาวังหิน พระชัยวัฒน์ ชยฺยวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ประชาบำรุง นายพรชัย ด้วงเงิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายศักดา อานุภาพพานิชย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง นางรัชนีกร ด้วงเงิน กำนันตำบลหนองเหียง นายสุรชัย โลกสถาพร ผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองเหียง ผู้นำท้องถิ่น และคณะกรรมการดำเนินงาน

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการชลบุรี เป็นผู้กล่าวถวายการต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมถวายการต้อนรับ ณ วัดหนองสังข์ประชาบำรุง ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 362,586