วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายศราวุธ เตียงกูล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอ มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๕ มติที่ ๘๙๒/๒๕๖๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ และการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ในคืนวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ได้นำผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด สวดมนต์ไหว้พระก่อนเริ่มการประชุมอีกด้วย โดยการประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 523,427