วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าคณะตำบล เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ/รองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอบ้านบึง นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ๑) นางวีณา อติกานต์กุล ประธานกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลกุญแจ และประธานชมรมผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบนำผลิตภัณฑ์โอทอป สินค้าสัมมาชีพชุมชนท้องถิ่นไปจัดแสดงและจำหน่าย ๒) โรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร รับผิดชอบชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และ ๓) นายทัศนัย สวัสดีมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ เป็นตัวแทน หมู่บ้านหัวกุญแจ หมู่ที่ ๑ วัดกุณฑีธาร เข้ารับโล่รางวัลฯ และ ๔) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี อำนวยการและประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้การดำเนินการจัดงาน ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารจริยธรรม วัดกุณฑีธาร อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,670