วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป วัดบึงบวรสถิตย์ วัดเจริญธรรม และวัดพยอม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

? พิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

? วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป วัดบึงบวรสถิตย์ วัดเจริญธรรม และวัดพยอม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

? จังหวัดชลบุรี จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระราชกุศล ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ การนี้ ท่านเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานผ้าไตร  และปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบผ้าไตร เพื่อใช้ในพิธี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ให้การบรรพชา และมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ข้าราชการตุลาการ นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี อัยการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาขาดจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี นนายอำเภอทุกอำเภอ นายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บิดา มารดา และญาติของผู้ขอบวช รวมถึงพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี โดยช่วงบ่ายเป็นพิธีอุปสมบท ฯ จัดพิธี ๓ วัด วัดละ ๓๓ รูป ดังนี้ ๑) วัดบึงบวรสถิตย์ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ และพระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบท ๒) วัดเจริญธรรม ได้รับความเมตตาจาก พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง และพระมหาคมสันต์ ชินวโร เจ้าคณะอำเภอเกาะจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบท และ ๓) วัดพยอม ได้รับความเมตตาจาก พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง และพระมหาเสฐียรพงษ์ สถิรวํโส รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ ให้การอุปสมบท ทั้งนี้ พิธีบรรพชาอุปสมบท ฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ๑) วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีปลงผม ๒) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เช้า พิธีบรรพชา ๓) วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บ่าย พิธีอุปสมบท ๔) วันที่ ๑๑ - ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ การศีกษาและปฏิบัติธรรม และ ๕) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ พิธีลาสิกขา ทุกพิธีการและกิจกรรมจัดขึ้น ณ สำนักปฏิบัติธรรมธรรมปทีป อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ยกเว้น พิธีอุปสมบทจัดขึ้น ณ อุโบสถ วัดบึงบวรสถิตย์ วัดเจริญธรรม และวัดพยอม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

? ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,309