มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๒๐๕/๒๕๖๕  เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มช่องทางการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf เพิ่มช่องทางการตรวจประวัติอาชญากรรม.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420