มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม มติที่ ๓๙๑/๒๕๖๕  เรื่อง พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย.pdf |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 570,420