วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมพิจารณาจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ และตำบล โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูสิทธิธรรมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม เจ้าอาวาสวัดหลวงพรหมาวาส เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำร่างคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับอำเภอ และตำบล โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมด้วย พระครูพนัสบุรารักษ์ รองเจ้าคณะอำเภอพนัสนิคม รูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดบ้านในบน และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ/ตำบล ในเขตปกครอง ณ วัดหน้าพระธาตุ ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี มอบหมายนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ เข้าร่วมประชุมถวายข้อมูลในเรื่องดังกล่าวด้วย โดยได้จัดทำร่างคำสั่ง ฯ ระดับอำเภอ ๑ คำสั่ง และระดับตำบล ๒๐ คำสั่ง โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,021