วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

 วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และสิบโทรัฐวิชญ์ พันธุพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานคณะทำงานจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติด และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดฯ  เป็นประธานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่ ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 617,060