วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๔๕ น. นางวารินทร์ สิกขชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี  นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนายณรรฐพงศ์ เรืองวัวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหนกลาง ณ วัดพันเสด็จใน บ้านพันเสด็จใน หมู่ที่ ๔ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยการเตรียมการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 64,837