วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม จัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประทานจากเจ้าประคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แก่หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด ๗๗ หมู่บ้าน ระดับภาค ๑๘ หมู่บ้าน ระดับหน ๔ หมู่บ้าน ร่วมด้วย พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการ ฯ ส่วนกลาง พระเดชพระคุณ พระเทพเสนาบดี ประธานคณะกรรมการ ฯ หนกลาง เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอินทพร จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบทั่วประเทศ จากนั้น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า การที่คณะสงฆ์ร่วมกับรัฐ เอกชน ภาคคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ซึ่งที่ผ่านมามี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสปากน้ำ เป็นประธานอำนวยการโครงการ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โครงการนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยกำลังของทุกฝ่าย ทั้งคณะสงฆ์ ภาครัฐ เอกชน ที่สนับสนุน จึงอยากขอให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ศีล ๕ เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน ซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงในชีวิตทุกระดับ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศ  รวมถึงได้เมตตาเยี่ยมชมบูธหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการ ฯ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมถวายของที่ระลึกแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และคณะอีกด้วย

ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ พระครูพิมลกิจจานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอบ้านบึง เจ้าอาวาสวัดกุณฑีธาร พร้อมนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี นายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายใต้ความเมตตานุเคราะห์ของ พระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๑ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ พระมหาเจริญ จิรวุฑฺโฒ เจ้าคณะอำเภอบ้านบึง และคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยนายทัศนัย สวัสดีมงคล นายกเทศมนตรีตำบลหัวกุญแจ เข้ารับโล่รางวัล ฯ และบ้านหัวกุญแจ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้จัดนิทรรศการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี จัดและตกแต่งบูธโดยคณะครูโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร รวมถึงโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา โรงเรียนจิรพลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลพิมลกิจจานุวัตร นำนิรรศการเคลิ่อนที่มาร่วมแสดง ดอกไม้ตกแต่งได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระครูปลัดสัมพันธ์พิพัฒน์ กิตฺติธโร เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม โดยความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายนิทรรศการ ฯ จากเทศบาลตำบลหัวกุญแจ บูธจังหวัดชลบุรี ได้จัดจำหน่าย อาหารทะเลแห้ง น้ำพริก แคปหมู และถั่วเคลือบงา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าสนใจเข้าชมนิทรรศการ และซื้อเลือกผลิตภัณฑ์ ฯ เป็นจำนวนมากที่สุดบูธหนึ่งในงาน

และในการเตรียมการจัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น ทางคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง มีความพร้อมในการจัดกิจกรรม ฯ โดยได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบไว้ในเบื้องต้นแล้ว มีวัดห้วยใหญ่ เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนกิจกรรม ฯ โดยจะมีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี เพื่อมีมติเห็นชอบต่อไป และในบ่ายวันนี้ พระมหาถาวร ฐานวโร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง พร้อมคณะส่งฆ์ในเขตปกครอง ได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจบูธจังหวัดชลบุรี รวมถึงเยี่ยมชมงานอีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 202,657