จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ มณฑลพิธี วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด)

จังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ มณฑลพิธี วัดนาเขื่อน ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด) โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม เป็นประธานสงฆ์ นำเจริญพระพุทธมนต์ และองค์แสดงธรรมเทศนา ร่วมด้วย พระมหาโสภณ โสมทตฺโต เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง พระมหาสมชาย ฐานธมฺโม เจ้าอาวาสวัดศรีสำราญจิต พระมหาชุมพล ชุติปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดนาเขื่อน พระมหาสุชาติ ธมฺมกาโม,ดร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี พระมหาชูศักดิ์ ชุติวณฺโณ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี พระอธิการไพบูลย์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดสำนักบก และภายใต้การอำนวยการของ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้ นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสาวเบญญภัทร วงศ์ทรายทอง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ นางสาวนัทธมน วงศ์ทรายทอง ผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี นางนิภาพร แพภิรมย์รัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  พ.อ.มงคล นามจิตร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี นางสาววรรณา สายรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงสุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ ๖ นายปกรณ์ พัวพัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี นายจักรินทร์ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขิ่อน หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู นักเรียน และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก โดยพิธีการเริ่มจาก การแสดงชุดมาฆปุรณีบูชารำลึก จากนักเรียนโรงเรียนวัดนาเขื่อน การกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา การกล่าวคำบูชาดอกไม้ธูปเทียนวันมาฆบูชา และการเวียนเทียน ทั้งนี้ นายสุเมธี ยืนยิ่ง และนายณรรฐพงศ์ เรืองวิวัฒนโรจน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกันเป็นศาสนพิธีกร ดำเนินพิธีการ

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีร่วมพิธี พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมปฏิบัติพิธี โดยพิธีการในภาคค่ำไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 226,613