วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี ณ พุทธมณฑลชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ พุทธมณฑลชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดชลบุรี โดยมี พระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระโสภณคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร พระมหาสมพงษ์ กิตฺติคุโณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๒ เจ้าอาวาสวัดตาลล้อม พระวชิรคุณากร รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี รูปที่ ๓ เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ ตลอดถึงพระเถรานุเถระ และมีนายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางศุภาวี  บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดชลบุรี ร่วมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

จังหวัดชลบุรี โดยคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และส่วนราชการทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการปฏิบัติตนถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า “วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธ ๓ เหตุการณ์ด้วยกัน คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้น ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ เป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์น่าอัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะชาวพุทธทุกนิกายจะพร้อมใจกัน จัดพิธีพุทธบูชาในวันนี้พร้อมกันทั่วทั้งโลก ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ จึงยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น "วันสำคัญสากลของโลก"

ในการนี้ นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฯ และมอบหมายนายสันติสุข ร้อยแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ นายจักรกฤษณ์ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีฯและปฏิบัติพิธี โดยพิธีดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 592,635